Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Монгол улсад хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих аргазүйн шинэчлэлийн төсөл

photo

Уг төслөөр Монгол улсын боловсролын шинэ стандартад нийцүүлэн боловсролын чанарыг дээшлүүлэх буюу арга зүйг сайжруулахын тулд ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-ээс 9-р ангийн сурагчдад ордог математик, хүн байгаль, хүн орчин, хими, физик, мэдээлэл зүй, төсөлт ажил гэсэн хичээлийн арга зүйн зөвлөмжийг боловсруулсан. Их дээд сургуулийн багш нар, мэргэжилтнүүдийн хамтран боловсруулсан эдгээр зөвлөмжийг загвар сургуулиуд дээр туршин сайжруулснаар хүүхдийн бие даан суралцах чадварыг илрүүлэн, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих арга зүйг шинэчлэн боловсруулахыг зорьж байна.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency