Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-10-14

Chào mừng Hợp phần Phát triển Sinh kế!

Ngày 14 tháng 10 năm 2011, Hợp phần Phát triển Sinh kế (SUSFORM-NOW-LDC) đã đến Việt Nam. SUSFORM-NOW-LDC gồm 7 chuyên gia Nhật Bản và 5 chuyên gia Việt Nam. Họ sẽ triển khai thực hiện các hoạt động phát triển sinh kế tại các điểm thử nghiệm và khảo sát các tiềm năng giảm thiểu sức ép lên rừng với thời gian khoảng một năm, đến tháng 10 năm 2012. Nông lâm nghiệp, chế biến thủy sản, nông lâm sản qui mô nhỏ và phát triển thị trường, xác định các hoạt động thử nghiệm là những hoạt động sẽ được thực hiện trong năm 2012. Các chuyên gia của LDC sẽ được cử sang khi cần thiết và linh động, những chuyên gia này được gọi là Chuyên gia "con thoi".

Ngày tiếp theo ngay sau khi đến, các chuyên gia sẽ đi thăm các điểm thử nghiệm của Dự án. các kinh nghiệm về triển khai các hoạt động của chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam sẽ đảm bảo chắc chắn cho việc triển khai thành công các hoạt động.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency