Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Hoạt động tại Việt Nam

Giới thiệu về Chương trình Đối tác Phát triển của JICA

1. Giới thiệu chung:

Chương trình Đối tác Phát triển của JICA là chương trình thực hiện với mục đích hỗ trợ các hoạt động hợp tác của các tổ chức phi chính phủ (NGO), trường đại học, chính quyền địa phương, các tổ chức pháp nhân công… của Nhật Bản (sau đây gọi tắt là "các tổ chức của Nhật Bản") mà có nguyện vọng tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân địa phương tại các nước đang phát triển.

Cụ thể, JICA sẽ tiến hành xét duyệt các đề xuất dự án của các tổ chức này, và đối với những dự án được lựa chọn, JICA sẽ không chỉ hỗ trợ mà còn phối hợp cùng thực hiện dự án dựa trên kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.

Hiện nay, Chương trình này đang được triển khai trong các lĩnh vực trực tiếp góp phần cải thiện cuộc sống và sinh kế của người dân địa phương tại hơn 91 quốc gia (tính đến tháng 4/2017) mà JICA có đặt Văn phòng nước ngoài.

Các dự án thực hiện trong khuôn khổ Chương trình này phải đảm bảo đủ ba (3) điều kiện dưới đây:

 1. Là dự án hợp tác kỹ thuật thông qua con người.
 2. Là dự án có nội dung tác động trực tiếp tới cải thiện cuộc sống và sinh kế của người dân tại các nước đang phát triển.
 3. Dự án phải do tổ chức của Nhật Bản triển khai và là cơ hội tốt để người dân Nhật Bản trực tiếp tham gia và tăng cường hiểu biết về các hoạt động hợp tác quốc tế

Dựa trên kinh nghiệm hoạt động của tổ chức Nhật Bản và qui mô kinh phí của Dự án, Chương trình này được thực hiện theo ba (3) loại hình hợp tác dưới đây:

 1. Loại hình đối tác: phát huy những kinh nghiệm hoạt động phong phú của tổ chức Nhật Bản
 2. Loại hình hỗ trợ: hỗ trợ tổ chức có nguyện vọng bắt đầu các hoạt động hợp tác quốc tế
 3. Loại hình hợp tác với chính quyền địa phương Nhật Bản: phát huy những kinh nghiệm và kỹ thuật vốn có của địa phương Nhật Bản

Tại Việt Nam, từ khi bắt đầu triển khai Chương trình này vào năm 2002 cho tới tháng 06/2017, JICA đã và đang thực hiện 113 dự án trong những lĩnh vực như: cải thiện hệ thống cấp và thoát nước, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng, phát triển nông nghiệp nông thôn, chăm sóc y tế, quản lý môi trường, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phụ trợ, v.v.v

2. Danh sách các dự án đang thực hiện tại thời điểm tháng 6/2017 (23 dự án) :

Photo


Photo

Photo


Photo

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency