Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Mongolia

List of Projects

Subject Title of Project Cooperation period
Education Project for Strengthening Systems for Improving and Disseminating Child-Centered Teaching Methods (Mongolian) Mar. 1, 2010 to Aug. 31, 2013
Education The Project for Strengthening Teachers' Ability and Reasonable Treatments for Children with Disabilities (START) (English)
Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл (Mongolian)
Aug. 1, 2015 to July 31, 2019
Education The Project for Strengthening Teachers' Ability and Reasonable Treatments for Children with Disabilities (START) Phase 2 (English)
"Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл" II шат (Mongolian)
Sep. 4, 2020 to Jan. 31, 2024
Education Суралцахуйг дэмжих мэргэжлийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл (Mongolian) Jan. 18, 2016 to Jan. 17, 2019
Governance Strengthening Mediation System (Mongolian) June 1, 2010 to Mar. 31, 2013
Social Security Project for Promoting Employment of Persons with Disabilities (DPUB2) (English)
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл (Mongolian)
Feb. 3, 2021 to Jan. 31, 2025
Social Security The Project for Promoting Social Participation of Persons with Disabilities in Ulaanbaatar City (English)
Улаанбаатар хот дахь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих төсөл (Mongolian)
June 1, 2016 to May 31, 2020
Economic Policy Project for Strengthening the Government Capacity of Public Investment Plan Feb. 15, 2019 to Feb. 15, 2023
Economic Policy Project for the New Tax Law Enforcement by Strengthening Capacity of Implementation of Mongolian Tax Administration (English)
Татварын шинэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах татварын албаны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл (Mongolian)
Oct. 1, 2020 to Sep. 30, 2023
Private Sector Development Project for Capacity Development of Business Persons through Mongolia-Japan Center for Human Resources Development Jan. 22, 2012 to Jan. 21, 2015
Private Sector Development The Project for Capacity Development for Promoting Foreign Direct Investment (English)
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл (Mongolian)
Nov. 1, 2010 to May 30, 2013
Urban/Regional Development The Project on Capacity Development in Urban Development Sector in Mongolia June 1, 2010 to March 31, 2013
Environmental Management The Project for capacity development to establish a national GHG inventory cycle of continuous improvement
Хүлэмжийн хийн тооллого хийх чадавхийг бэхжүүлэх замаар үндэсний хүлэмжийн хийн тооллого хийх мөчлөгийг тасралтгүй сайжруулах төсөл (Mongolian)
Nov. 1, 2017 to Oct. 31, 2021

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency