ការិយាល័យចៃកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

សង្ខេបស្តីពីការិយាល័យចៃកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

ទីតាំង

អាសយដ្ឋាន

ការិយាល័យចៃកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
ជាន់ទី១៦ និង១៧ អគារលេខ១៤៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ
(ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៦១៣ ភ្នំពេញ)

តុផ្តល់ព័ត៌មាននៅជាន់ទី១៧

លេខទូរស័ព្ទ៖ (855-23) 238 050

ផែនទី

Photo

NGO-JICA Japan Desk

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត