Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2013-02-12

การเริ่มโครงการ LTOP

Photo(การประชุมคณะท างานจัดขึ้นทุกๆ 2 สัปดาห์)
ภาพการประชุมคณะท างานฝ่ายไทยร่วมกับคุณเอะโนโมโตะ
หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการฝ่ายญี่ปุ่น

โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจาวัน ได้ริเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 โดยมีระยะเวลาดาเนินการของโครงการ 4 ปี 8 เดือน หรือสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการตกลงร่วมกันให้โครงการมีชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า "LTOP" รวมทั้งยังได้มีการคัดเลือกและเห็นพ้องต้องกันว่าภายใต้โครงการจะมีพื้นที่โครงการทั้งจากเขตเมืองและชนบทรวมทั้งสิ้น 6 พื้นที่ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, นครราชสีมา, เชียงราย, ขอนแก่น, และ สุราษฎร์ธานี

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency