Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2013-05-15

การประชุมระดับชาติของโครงการ LTOP ครั้งที่ 1

การประชุมระดับชาติครั้งที่หนึ่งของโครงการ LTOP จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การจัดประชุมจัดขึ้นด้วยความร่วมมือจาก กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และไจก้า โดยมีผู้เข้าร่วมประขุมประมาณ 300 คน ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นจาก 6 พื้นที่โครงการอันได้แก่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และ สุราษฎร์ธานี

จุดประสงค์หลักในการจัดประชุมครั้งนี้ คือ เพื่อเผยแพร่แนวความคิดของโครงการ LTOP ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วประเทศ, เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ 6 พื้นที่นาร่องของโครงการและเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องสังคมผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุให้สาธารณชนรับทราบ, เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นเรื่องการสูงวัยระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านผู้สูงวัยของประเทศอาเซียนพร้อมกับเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

ประเทศไทยกาลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจานวนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีจานวนกว่า 12.3 เปอร์เซ็นต์ และในกลุ่มดังกล่าวมีจานวนผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 80 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.1 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 12.7 ในปี 2553 ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ขอรับความสนับสนุนจากไจก้า เพื่อสนับสนุนและชี้แนวทางการดาเนินการโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า LTOP ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบใหม่ สาหรับกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงผู้ซึ่งต้องการการดูแลระยะยาวในระดับชุมชน ผู้สูง อายุเหล่านั้นไม่สามารถดูแลหรือช่วยตัวเองได้ในการทากิจวัตรประจาวันอันเนื่องมาจากโรคเรื้อรัง

และโครงการนี้ยังช่วยให้เกิดการแบ่งเบาภาระในการดูแลจากครอบครัวอีกด้วย โครงการ LTOP ได้วางแผนที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่องการจัดการการดูแล เผยแพร่รูปแบบการให้บริการ รวมไปถึงการจัดทาคาแนะนาด้านนโยบายระดับประเทศ ทั้งนี้ โครงการ LTOP เป็นการผสมผสานและขยายผลจากโครงการเดิม ที่มีชื่อเรียกย่อว่า โครงการ CTOP (โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ระหว่างปี 2550 - 2554) โดยมีแผนการดาเนินงาน 5 ปี เริ่มจากปี 2556 ถึง 2560 ในเขตพื้นที่นาร่องทั้ง 6 จังหวัดตามที่กล่าวข้างต้น

ในการประชุม ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตามด้วยคากล่าวจาก ฯพณฯ ชิเกะคะสุ ซะโตะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาประเทศไทย และนางญาณี ไกรเลิศ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จากนั้น นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในนามผู้จัดการโครงการกล่าวชี้แจงอธิบายภาพรวมของโครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสาหรับผู้สูงที่ต้องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจาวัน ลาดับต่อมา ผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น โดย ดร. ยูทากะ โฮริเอะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ด้านการวางแผนนโยบาย กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายด้านผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย หลังจากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการการดูแลในประเทศญี่ปุ่น” โดย คุณโยชิคาซึ ฮาเซกาวา ประธานศูนย์การสนับสนุนการจัดการดูแล ประเทศญี่ปุ่น และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปรียบเทียบระบบการดูแลระยะยาวระหว่างประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ นานาโกะ ทามิยะ อาจารย์มหาวิทยาลัยซึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น และตามมาด้วยการนาเสนอผลการศึกษาจากส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่งเพื่อรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของโครงการ

ระหว่างการจัดประชุม มีการหารือวาระแห่งชาติเพื่อหาข้อสรุปในการตกลงความร่วมมือทั้งจากทางกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนภาครัฐ ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่แผนงานในระยะสั้นมีความต้องการที่จะปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้รับบริการ และในส่วนของแผนงานระยะยาวนั้นจะมุ่งเน้นเรื่องการจัดยุทธศาสตร์รูปแบบการจัดการในเรื่องการส่งเสริมให้ครอบครัวมีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นอัตราประชากรซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมดุลทางโครงสร้างของประชากรในประเทศ อันจะมีส่วนในการเสริมสร้าง และกระตุ้นสุขภาพทางกายให้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มอายุอื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ช่วงท้ายของการประชุมได้มีการจัดรูปแบบการให้บริการสาหรับพื้นที่ทั้ง 6 แห่ง โดยจะเริ่มดาเนินการในเดือนตุลาคม 2556 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในระยะยาว ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดารงชีวิตประจาวัน และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการให้ความสาคัญเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุของประเทศอาเซียนพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ใกล้จะถึงนี้

Photoภาพถ่ายจากการประชุม

Photo


Photoการน าเสนอผลงานจากพื้นที่น าร่อง 6 แห่ง ตั้งแต่โครงการ CTOP จนถึง LTOP

Photoบรรยายถึงความเชื่อมโยงของโครงการ CTOP จนกระทั่งมาเป็นโครงการ LTOP


ภาพถ่ายจากการประชุมแห่งชาต

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency