Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2013-07-21

แผนการดูแล (Care Plan) ผู้สูงอายุจานวน 148 ราย ได้ถูกจัดทาขึ้น

Photoคุณฮาเซกาวาซักถามพูดคุยกับผู้สูงอายุ เพื่อจัดทาแผนการดูแล

คุณโยชิคะซึ ฮาเซกาวา ประธานศูนย์สนับสนุนการจัดการดูแลจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากไจก้า ได้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม มาศึกษาและพัฒนาแผนการดูแลเพื่อให้บริการผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องทั้ง 6 แห่ง

คุณฮาเซกาวาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ พยาบาล อาสาสมัครชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการ ได้แก่ เชียงราย ขอนแก่น โคราช สุราษฎร์ธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร และพูดคุยสอบถามผู้สูงอายุและผู้ดูแลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพรวมไปถึงสภาวะในการดารงชีวิตต่างๆ ของผู้สูงอายุ โดยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งคุณฮาเซคาวาได้จัดทาแผนการดูแลและบันทึกข้อมูลที่ได้รับในทันที ในการสอบถามข้อมูลดังกล่าวใช้เวลาโดยประมาณ 15-30 นาทีต่อการสอบถามข้อมูลจากผู้สูงอายุหนึ่งราย โดยรวมแล้วในพื้นที่โครงการทั้งหมด 6 พื้นที่ มีการจัดทาแผนการดูแลทั้งสิ้น 148 แผนการดูแล

เนื่องจากแผนการดูแลได้แสดงให้เห็นถึงความถี่และรายละเอียดของการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลครอบคลุมไปถึงรายละเอียดของการเข้ารับบริการตามความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งได้มาจากความต้องการของผู้สูงอายุเอง ทาให้โครงการมีความเข้าใจมากขึ้นว่าควรจะมีผู้สูงอายุจานวนกี่รายที่ต้องได้รับบริการ และควรจัดบริการประเภทใดบ้าง รวมทั้งวันเวลาที่ควรให้รับบริการ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ และจากแผนการดูแลทั้งสิ้น 148 แผนที่ได้รับการจัดทาขึ้น ทางโครงการจะนามาพิจารณาหารือในรายละเอียดเพื่อจัดทารูปแบบของการให้บริการต่อไป

ทั้งนี้คุณฮาเซกาวาจะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและการเตรียมควา

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency