Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2013-08-03

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในโครงการ LTOPครั้งที่ 1 (ด้านนโยบาย)

Photoผู้เข้าอบรมจากประเทศไทย เตรียมพร้อมฟังบรรยาย ณ ไจก้า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการในหัวข้อเรื่อง "การบริหารการจัดการด้านสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ" ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมในการอบรมจากประเทศไทยทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งมาจากรัฐบาลส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) กรุงเทพมหานคร และเทศบาลจากแต่ละพื้นที่ของโครงการ

โดยการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสศึกษาดูงานจากกระทรวงสุขภาพ แรงงานและสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น องค์กรด้านการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เมืองโตเกียว เพื่อเรียนรู้นโยบายและการดูแลผู้สูงอายุที่มีการใช้จริงในบริบทของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นในวันที่ 27-30 กรกฎาคม ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปยังจังหวัดวากายามะ เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ที่ทาการจังหวัด องค์กรเพื่อผู้สูงอายุและวัดที่ตั้งอยู่ในภูเขาโคยะซัง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดวากายามะ

ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจากประเทศไทยได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของการอบรมรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรอย่างกระตือรือร้นเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้แล้วผู้เข้าร่วมอบรมยังได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆทั้งเรื่องอาหารและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โครงการ LTOP ครั้งที่ 1 นี้ มุ่งเน้นไปที่มุมมองด้านนโยบาย การจัดอบรมครั้งต่อไปในช่วงเดือนกันยายน จะเป็นการจัดอบรมที่มุ่งเน้นในเรื่อง "ทักษะการจัดการการดูแลผู้สูงอายุ"

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency