Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2013-08-16

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม ”ผู้ดูแลผู้สูงอายุ”สาหรับโครงการ LTOP

Photoผู้จัดเตรียมงานฝ่ายไทยและผู้เชียวชาญญี่ปุ่นถ่ายภาพร่วมกัน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมการเตรียมความพร้อมเป็นครั้งแรกเพื่อจัดการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุของโครงการ LTOP (ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข) โดยในการประชุมมีผู้เข้าร่วมอภิปรายและหารือเนื้อหาหลักสูตรการจัดการอบรมจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรหลักในการฝึกอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ผู้ประสานงานพื้นที่โครงการจากกระทรวงสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญไจก้า ในที่ประชุมตกลงใช้หลักสูตร 70 ชั่วโมง ที่จัดทาโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักสูตรหลัก โดยจะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โครงการตามความจาเป็น

การประชุมเตรียมความพร้อมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2556

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency