Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2013-09-21

การฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น (การจัดการการดูแล)

เมื่อวันที่ 1 ถึง 21 กันยายน 2556 ผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คน ประกอบด้วย พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ผู้นำชุมชน และข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่องการจัดการการดูแล โดยคาดหวังว่าจะเป็นกลุ่มผู้จัดการการดูแลกลุ่มแรกในประเทศไทย (ในโครงการ LTOP เราจะเรียกว่า ผู้ประสานงาน) จัดผู้วาคุณฮาเซกา

ดูแลรากและประธานศูนย์สนับสนุนการจัดการการดูแลในประเทศญี่ปุ่น เป็นบุคลากรหลักของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศไทยได้เรียนรู้ถึงแนวความคิดการบริหารจัดการการดูแล และทักษะต่างๆ เพื่อจัดทำแผนการดูแลสำหรับผู้สูงอายุ หลังจากที่ได้มีการทดลองจัดทำแผนการดูแลสำหรับผู้สูงอายุรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลจริงจากกรณีศึกษาผู้สูงอายุจากประเทศไทยอยู่หลายครั้ง การฝึกทดลองดังกล่าวได้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการทำแผนการดูแลผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมกล่าวว่า "ข้าพเจ้าอยากจะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่เมื่อกลับประเทศไทยในฐานะวิทยากรคนหนึ่งเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อื่นในการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ให้การดูแลซึ่งถูกกำหนดให้มีขึ้น"

Photoการแสดงบทบาทสมมุติของการประชุมแผนการดูแล

Photoผู้เข้าอบรมจัดทำแผนการดูแล

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency