Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2013-10-04

การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการอบรมให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้น โดย “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” หมายถึง “ผู้ให้ความช่วยเหลือ” ในบริบทคำของญี่ปุ่นที่ใช้กับผู้สูงอายุ ส่วนประเทศไทยนั้นยังไม่มีระบบของผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีเพียงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุจากอาสาสมัครในชุมชนเท่านั้น โดยโครงการ LTOP เห็นว่ากลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นทางโครงการจึงเห็นควรจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปใช้กับรูปแบบการบริการในพื้นที่นำร่องทั้ง 6 แห่ง

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 คน จากแต่ละพื้นที่โครงการได้เข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงแรมไมด้า นนทบุรี โดยก่อนการฝึกอบรมจริงนั้น ทางโครงการได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมอยู่หลายครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้เนื้อหาที่เหมาะสม และเข้าใจง่ายสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม รวมไปถึงการเตรียมสื่อการสอนต่างๆ เช่น การเลือกใช้สื่อรูปภาพแทนการบรรยาย เป็นต้น ในการฝึกอบรมเรื่องความรู้ทางด้านโภชนาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและให้ฝึกทดลองทำจริง

สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม เรื่องการจัดการการดูแลจากประเทศญี่ปุ่น ได้นำความรู้มาถ่ายทอดในฐานะวิทยากรการอบรมได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตบทบาทสมมุติของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการอธิบายให้เห็นถึงความจำเป็นในการประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมใหม่ทั้งหมดนี้จะเป็นผู้ที่นำองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับอาสาสมัครคนอื่นๆ ในชุมชนของตนเองต่อไป

Photoผู้ดูแลผู้สูงอายุกำลังเรียนรู้วิธีการแปรงฟันให้แก่ผู้สูงอายุอย่างเป็นมืออาชีพ

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency