Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-04-07

การประชุมผู้เกี่ยวข้องของโครงการ LTOP เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ LTOP ทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและไทย ได้เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานไจก้าประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงถึงปัญหาต่างๆของโครงการ เพื่อเตรียมการรับมือต่อไปในภายหน้า

ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยจำนวน 19 คน มาจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ บริษัท Mitsubishi UFJ Research and Consulting จังหวัดวากายามะ ไจก้าสำนักงานใหญ่ และไจก้าประเทศไทย

จากการประชุม สามารถสรุปผลได้ว่า การดำเนินโครงการในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา มีความราบรื่นดี ถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าในการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมอยู่บ้างเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ในส่วนของคำแนะนำด้านนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุของรัฐบาลไทย ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญของโครงการ LTOP ที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่า บุคลากร และ แหล่งเงินทุนยังคงเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการให้การบริการการดูแลระยะยาว ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความยั่งยืนของระบบ โดยประเด็นดังกล่าวจะถูกนำมาหารืออีกครั้งในการประชุมด้านนโยบายในครั้งต่อไป

Photoผู้ร่วมประชุมฝ่ายญี่ปุ่นเยี่ยมชมพื้นที่นำร่องกรุงเทพมหานคร (วันที่ 6 มีนาคม)

Photoผู้ร่วมประชุมฝ่ายไทยอภิปรายข้อคิดเห็นส่วนบุคคล (วันที่ 7 มีนาคม)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency