Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2014-04-10

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้จัดการการดูแลจาก 6 พื้นที่นำร่องในโครงการ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้จัดการการดูแลไทย ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหลักของผู้จัดการการดูแลภายใต้โครงการ LTOP ก่อนที่จะเริ่มนำรูปแบบบริการการดูแลไปใช้จริงในพื้นที่นำร่องทั้ง 6 แห่ง ในพิธีกล่าวเปิดการประชุม ดร. ชาญวิทย์ ทระเทพ จากกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกและนานาประดทศได้ให้ความสำคัญ ดังนั้นบทบาทของผู้จัดการการดูแลในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัวจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่ง

คุณเอะโนะโมโตะ หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ LTOP ได้นำเสนอภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้นำเสนอบทบาท 3 ประการ ที่คาดหวังจากผู้จัดการการดูแลของโครงการ LTOP คือ (1) รวบรวมข้อมูลสำหรับการสำรวจข้อมูลของโครงการ LTOP (2) การจัดการการดูแล (3)การ พัฒนาและปรับปรุงแผนการดูแล

จากนั้น ศาสตราจารย์ สุทธิชัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการดูแล วัตถุประสงค์ และหลักการสำรวจข้อมูลของโครงการ LTOP รวมถึงวิธีใช้ "แฟ้มบุคคลสำหรับการดูแลระยะยาวในชุมชน" ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการจัดเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศาสตราจารย์ สุทธิชัยกล่าวว่า การนำแฟ้มดังกล่าวมาใช้งาน จะช่วยให้ผู้จัดการการดูแลสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นพร้อมกับงานประจำที่ทำอยู่ จากนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้จัดการการดูแลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการใช้แฟ้มในแต่ละพื้นที่และข้ดเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแฟ้มให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง

ในระหว่างการประชุม ศาสตราจารย์ สุทธิชัย ได้เน้นย้ำว่า "ผมเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่จะนำพารูปแบบการบริการโครงการ LTOP ให้ประสบความสำเร็จ คือ การที่ผู้จัดการการดูแลให้ความสำคัญการพัฒนาบทบาทและการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุและครอบครัว รวมถึงการที่ผู้จัดการการดูแลได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรืออาสาสมัคร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว" นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ สุทธิชัย ยังได้กระตุ้นให้ผู้จัดการการดูแล มีความใส่ใจในการสำรวจข้อมูลโครงการ LTOP เพื่อให้ได้แฟ้มข้อมูลซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานประจำ โดยสรุปนั้น การจัดการประชุมสำหรับผู้จัดการการดูแลครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Photoภาพถ่ายร่วมกัน

Photoศาตราจารย์สุทธิชัย อธิบายการใช้งานแฟ้ม

Photoการทำงานกลุ่ม

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency