Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-07-19

การอบรมหลักสูตรด้านนโยบายประจำปี 2557 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ LTOP ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ LTOP จัดการอบรมหัวข้อ “บริการจัดการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ” ซึ่งเริ่มอบรมวันที่ 6-19 กรกฎาคม 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นการอบรมครั้งที่ 2 หลังจากที่มีการจัดให้มีการอบรมครั้งแรกในปี 2556 โดยกลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย คือ ผู้กำหนดนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุของไทย

ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งหมด 14 ท่าน มาจากส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และจากส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร และเทศบาล โดยจากแต่ละพื้นที่นำร่องของโครงการ LTOP) ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระทรวงสุขภาพ แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานที่ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมืองโตเกียว เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายและการดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริงในบริบทของประเทศญี่ปุ่น จากนั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม ผู้อบรมได้เดินทางไปยังจังหวัดวากายามะเพื่อเยี่ยมชมที่ทำการจังหวัด และเรียนรู้สถานการณ์ของหน่วยงาน/ ประสบการณ์การให้บริการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดวากายามะอีกด้วย

โดยหลังจากกลับมาแล้วผู้เข้าอบรมได้มีการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในการสัมมนาการดูแลระยะยาวด้านนโยบาย ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ในประเทศไทย

Photoผู้เข้าอบรมไทยและคุณเอโนะโมโตะ ถ่ายรูป ณ JICA Tokyo International Center

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency