Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-07-25

การสัมมนาการดูแลระยะยาวด้านนโยบายครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2557 ได้มีการจัดการสัมมนาการดูแลระยะยาวด้านนโยบายครั้งที่ 2 ในประเทศไทย โดยวันที่ 24 กรกฎาคม คณะดูงานจากประเทศญี่ปุ่นได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์กิจกรรมการดำเนินงานของผู้จัดการการดูแลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 25 กรกฎาคม มีการสัมมนาด้านนโยบาย ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย" ณ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้มีการนำประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอธิบายให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอแนะด้านนโยบายในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยประกอบไปด้วย ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยในประเทศไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น) และเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่นำร่องทั้ง 6 แห่งของโครงการ ทางฝ่ายญี่ปุ่นมีผู้แทนจากกระทรวงสุขภาพ แรงงานและสวัสดิการ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้แทนไจก้าสำนักงานใหญ่ และผู้แทนไจก้าประจำประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมนา

ในช่วงพิธีเปิดการสัมมนา นายแพทย์ชาญวิทย์ (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) คุณศิริวรรณ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และ ดร. โฮริเอะ (ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ด้านการวางแผนนโยบาย กระทรวงสุขภาพ แรงงานและสวัสดิการ) ได้กล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้น มีการนำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเด็นปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยจากตัวแทนที่เข้ารับการอบรมของไทย 2 ท่าน หลังจากนั้น คุณอิวานะจากบริษัทมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลแตนท์ ซึ่งเป็นผู้ให้การบรรยายในระหว่างการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ผ่านมา ได้นำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงโครงการ LTOP โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับทราบและสัมภาษณ์จากพื้นที่นำร่องโครงการ 3 แห่ง ซึ่งข้อคิดเห็นดังกล่าวรวมถึง "บทบาทของผู้จัดการการดูแลในประเทศไทยที่ต้องมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม"

ในภาคบ่าย ผู้ประสานงานโครงการจากพื้นที่นำร่องทั้ง 6 แห่งของโครงการ ได้นำเสนอสถานการณ์และประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการการดูแลและผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ของตน จากนั้น ผศ.ดร. จิราภรณ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นผู้นำในการเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายในช่วงบ่ายของการสัมมนา โดยผู้เข้าร่วมอภิปรายได้มีการรวบรวมหัวข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างหลากหลาย อาทิเช่น ด้านงบประมาณของพื้นที่โครงการ การอธิบายระดับการให้การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย การอธิบายภาพรวมของประสิทธิผลที่มองเห็นที่ได้จากข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ การถ่ายโอนข้อมูลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุจากประเทศไทยสู่ประเทศในแถบอาเซียน การพัฒนาคู่มืออันเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการการดูแล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาและเป้าประสงค์ของการจัดการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นในปีถัดไป การสัมมนาในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการเป็นอย่างยิ่ง

Photoวันแรกของการประชุม: เยี่ยมเยียนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

Photoวันที่สองของการประชุม: ภาพถ่ายร่วมกันในการประชุมสัมมนาข้อเสนอแนะด้านนโยบายครั้งที่ 2

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency