Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-08-27

ทีมโครงการ LTOP เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการดูแลระยะยาว ณ พื้นที่โครงการจังหวัดเชียงราย

Photoภาพถ่ายร่วมกัน

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ทีมโครงการ LTOP ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ LTOP ณ พื้นที่อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ในช่วงเริ่มการประชุม นายอำพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางฮอม ได้เป็นผู้นำกล่าวในการเปิดการประชุม หลังจากนั้น นายแพทย์ประพันธ์ จากกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะประธานการประชุม

ในระหว่างการประชุม คุณเอะโนะโมโตะ หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ LTOP ได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ LTOP สถานการณ์ปัจจุบันของโครงการ LTOP และอนาคตของ LTOP โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจในการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างมาก

ในภาคบ่าย อาสาสมัครได้บรรยายเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ตนเองดูแลอยู่ โดยมีผู้วิจารณ์ให้คำแนะนำและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอในแต่ละหัวข้ออีกด้วย หลังจากจบการนำเสนอกรณีศึกษาผู้สูงอายุ จึงเป็นการเสร็จการประชุมของวันแรก

ในวันที่ 2 ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เริ่มต้นด้วยการนำเสนอข้อมูลจากคุณเอะโนะโมโตะ จากนั้น อาสาสมัครได้บรรยายเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ตนเองดูแลอีก และหลังจากจบการนำเสนอกรณีศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการถือว่าได้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ตามกำหนดการที่วางไว้

นับได้ว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความเห็นพ้องต้องกันในส่วนของทัศนะคติที่เกี่ยวข้องกับโครงการ LTOP เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นมาของโครงการ สถานการณ์ปัจจุบันของโครงการ และแผนอนาคตของ LTOP นอกจากนั้น ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุซึ่งได้จากความรู้และประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านอีกด้วย

Photoการนำเสนอจากคุณเอะโนะโมโตะ หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ LTOP

Photoการบรรยายจากอาสาสมัคร

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency