Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-09-20

การอบรมผู้จัดการการดูแลประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2557 มีการอบรมการจัดการการดูแลแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ LTOP ซึ่งนับว่าเป็นการจัดอบรมครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลชาวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 15 ท่าน ประกอบด้วย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด ผู้นำชุมชน และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมครั้งนี้มี คุณฮาเซกาว่า ผู้จัดการการดูแลและประธานศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการการดูแลในประเทศญี่ปุ่นเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านการจัดการการดูแลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ในการอบรมประจำปีนี้ ได้นำบทเรียนจากการอบรมประจำปีครั้งก่อนมาปรับปรุงหลักสูตร และเนื้อหาของการอบรม โดยมีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของระบบการดูแลในประเทศญี่ปุ่นในวันแรกของการอบรม รวมถึงการเยี่ยมชมบ้านพักผู้สูงอายุและสำนักงานของผู้จัดการการดูแลในประเทศญี่ปุ่น

การจัดการอบรมผู้จัดการการดูแลได้เสร็จสิ้นด้วยดี โดยผู้เข้าอบรมจากทุกพื้นที่จะนำแนวทางปฏิบัติและองค์ความรู้ด้านการจัดการการดูแลที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปดำเนินการและเผยแพร่แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในท้องที่ของตนต่อไป ทั้งนี้ โครงการ LTOP จะมีการติดตามผลการดำเนินการจากผู้จัดการการดูแลจากพื้นที่โครงการทั้ง 6 แห่ง ผ่านผู้ที่เข้ารับการอบรมในปีที่ผ่านมาและปีนี้อย่างต่อเนื่อง

Photoฝึกฝนการจัดทำแผนการดูแล

Photoภาพถ่ายร่วมกัน

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency