Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2015-10-19

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบการบริการ ด้านการแพทย์ในเคหสถาน ให้แก่โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลขุนตาลเป็นโรงพยาบาลหลักในการให้บริการตามรูปแบบบริการต้นแบบโครงการ LTOP ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (GGP)] หรือ จีจีพี ได้พิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 3,522,000 บาท ให้กับ "โครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์ในเคหสถานสำหรับประชาชนในอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย" โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายชินยะ อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายคงศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนตาล ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการสนับสนุนดังกล่าว ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่

Photoโรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลขุนตาลเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในอำเภอ ที่ให้บริการแก่ประชาชนราว 31,900 คน จาก 55 หมู่บ้าน 3 ตำบล โดยมีจำนวนผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการการดูแลจากครอบครัว เช่น ผู้ป่วยกลุ่มติดเตียง ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางโรงพยาบาลจึงได้เข้าร่วมโครงการ LTOP ในการให้บริการตามรูปแบบบริการต้นแบบ เพื่อเป็นการสนับสนุนในระดับชุมชนให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง และผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว

ทางโรงพยาบาลได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่โดยร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขในท้องถิ่น เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลที่บ้านแก่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดเรื่องการขาดแคลนยานพาหนะเฉพาะกิจในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ทำให้ในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้เพียง 40% ของแผนการดำเนินงานทั้งหมด นอกจากนี้โรงพยาบาลมีบริการให้ผู้ป่วยยืมถังออกซิเจนไปใช้ที่บ้านได้ แต่ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเติมออกซิเจนได้ ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้อาการป่วยมีความรุนแรงมากขึ้น รวมไปถึงการให้ยืมที่นอนลมเพื่อป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง แต่จำนวนของที่นอนลมที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเตียงบางรายเกิดแผลกดทับจนต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม

เพื่อให้การสนับสนุนและตอบสนองตามคำร้องจากทางโรงพยาบาลขุนตาล รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถพยาบาลสำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ และรถเข็นไฟฟ้าจำนวน 5 คัน ให้กับทางโรงพยาบาล โดยคาดว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบดูแลทางการแพทย์ที่บ้านแก่ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องพึ่งพิง ผู้พิการและสมาชิกในครอบครัวในเขตพื้นที่อำเภอขุนตาลได้

ทีมงานโครงการ LTOP ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนเพื่อการขอรับทุนจีจีพีในครั้งนี้ ตั้งแต่การแนะนำโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ การให้ข้อเสนอแนะในการสมัคร และการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่

โรงพยาบาลขุนตาลได้อุทิศและทุ่มเทการทำงานเพื่อผู้สูงอายุอย่างหนักด้วยดีเสมอมา จึงเหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนทุนนี้ ข่าวนี้นับเป็นข่าวดีที่เปรียบเสมือนขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกโครงการ LTOP ทุกคน

Photoภาพพิธีลงนามที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
(ท่านที่สี่จากทางขวา นายชินยะ อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency