Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2016-02-03

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบบริการต้นแบบ

โครงการ LTOP ได้จัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบบริการต้นแบบ" ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์

กลุ่มเป้าหมายหลักของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือ ผู้จัดการการดูแลที่ได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานและทักษะในการจัดการการดูแลจากญี่ปุ่น และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการให้บริการภายใต้รูปแบบบริการต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Worker) และ อาสาสมัครดูแล (Care Volunteer) ผู้ที่ให้บริการรูปแบบบริการต้นแบบแก่ผู้สูงอายุ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

นับเป็นเวลากว่า 1 ปีครึ่ง ตั้งแต่การนำรูปแบบบริการต้นแบบโครงการ LTOP ไปใช้เพื่อให้บริการในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีปัญหาและประเด็นบางอย่างในการให้บริการ ดังนั้นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ LTOP มีโอกาสติดตามและปรับปรุงเนื้อหาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) ดังนี้

 1. รูปแบบแผนการดูแลโครงการ LTOP
 2. บทบาทของผู้จัดการการดูแล (Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Worker) และ อาสาสมัครดูแล (Care Volunteer)
 3. เนื้อหาของรูปแบบบริการต้นแบบ
 4. เนื้อหาของคู่มือการให้บริการ

รูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ประกอบด้วยการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของการอภิปรายกลุ่ม นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาและประเด็นระหว่างสมาชิกที่ทำงานในพื้นที่โครงการที่ห่างไกล ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสที่จะติดตามการดูแล และการให้บริการรูปแบบบริการต้นแบบในพื้นที่โครงการของตนเอง นอกจากนี้ เรายังได้ผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงรูปแบบบริการต้นแบบโครงการ LTOP อีกด้วย

ผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถสรุปออกมาได้ดังต่อไปนี้

 1. ปรับปรุงรูปแบบแผนการดูแลโครงการ LTOP โดยเพิ่มส่วนการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของการประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (ADL) สถานะของการพัฒนาการและข้อมูลของผู้สูงอายุ
 2. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันได้รับการอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามตารางต่อไปนี้
  ชื่อตำแหน่ง การฝึกอบรม บทบาทหน้าที่
  ผู้จัดการการดูแล (Care Manager) การฝึกอบรมผู้จัดการการดูแล (โครงการ LTOP หรือ กระทรวงสาธารณสุข) จัดการการดูแล (เช่น การประเมิน การจัดทำแผนการดูแล)
  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Worker) การฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 70 ชั่วโมงขึ้นไป) ให้การดูแลผู้สูงอายุ (รวมถึงการดูแลทางกายภาพ)
  อาสาสมัครดูแล (Care Volunteer)
  • การฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรน้อยกว่า 70 ชั่วโมง)
  • ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
  ให้การช่วยเหลือ/สนับสนุนในการใช้ชีวิตแก่ผู้สูงอายุ (เช่น ตรวจวัดสัญญาณชีพ พูดคุยด้วย)
 3. บริการที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน ณ ปัจจุบันได้รับการอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการเพิ่มเติมเนื้อหาการดูแลอีก 9 รายการ เช่น "การประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ" และ "การประเมินสุขภาพช่องปาก" เข้ามาในการให้บริการการดูแล เป็นต้น ทั้งนี้ในเนื้อหาเหล่านั้น มีการเพิ่มการบำบัดโดยการประคบร้อนหรือประคบเย็นรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นบริการที่ถูกเพิ่มเข้ามาจากมุมมองบริบทวัฒนธรรมไทย
 4. เนื้อหาการดูแลที่จำเป็นต้องระบุไว้ในคู่มือการบริการในปัจจุบันได้รับการจำกัดความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การปรับปรุงเนื้อหาและคำจำกัดความต่างๆ ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้นับว่ายังไม่สมบูรณ์ เราจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและทบทวนรายการเหล่านี้ในโอกาสต่อไป

หากมองย้อนกลับไป จะพบได้ว่ามีการนำรูปแบบบริการต้นแบบโครงการ LTOP ไปให้บริการในพื้นที่โครงการโดยการใช้ทรัพยากรของแต่ละพื้นที่เอง ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการ โดยพื้นที่โครงการได้ลองผิดลองถูก ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดเพื่อให้บริการที่ดีกว่าแก่ผู้สูงอายุ การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้นับว่าเป็นเวทีที่ทางโครงการ LTOP ได้ชี้แจงและสรุปกิจกรรมต่างๆ และผลลัพธ์ของการประชุมจะถูกนำมาใช้ปรับปรุงรูปแบบบริการต้นแบบและจัดทำข้อเสนอแนะทางด้านนโยบาย ตลอดจนสร้างระบบเพื่อรองรับการให้บริการการดูแลในพื้นที่โครงการต่อไป

Photoภาพหมู่

Photoการอภิปรายกลุ่ม

Photoการอภิปรายกลุ่ม


Photoการอภิปรายกลุ่ม

Photoการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญโครงการ LTOP

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency