Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2016-05-19

การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงและกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559

โครงการ LTOP ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงและกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกโครงการ LTOP และผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูลและหารือเกี่ยวกับแผนระดับชาติด้านการดูแลระยะยาว ในการประชุมได้มีการรายงานการดำเนินงานและผลการให้บริการตามรูปแบบบริการต้นแบบโครงการ LTOP จาก 6 พื้นที่โครงการ รวมถึงสถานการณ์การดูแลระยะยาวในท้องถิ่นด้วย

ทั้งนี้ในประเทศไทย การเคลื่อนไหวเชิงนโยบายเพื่อตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น ดังเช่น งบประมาณจำนวน 600 ล้านบาทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดสรรลงไปยังพื้นที่เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

ระหว่างการประชุม ผู้เข้าประชุมได้ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการดำเนินการกับภาวะสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งร่วมอภิปรายหลังจบการนำเสนอในแต่ละประเด็นอีกด้วย

Photoนพ.สมศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Photoการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงและกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน


การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ด้วย โดยในการประชุมครั้งนี้นับเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงกรอบเวลาการทำงานและเค้าโครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมครั้งนี้ (ดูข้อมูลรายละเอียดด้านล่าง) ทั้งนี้ คณะกรรมที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ร่างข้อเสนอแนะดังกล่าวตามที่ได้รับการมอบหมายในแต่ละประเด็นนั้นๆ

* การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 2 จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน *

เค้าโครง (องค์ประกอบ) ของข้อเสนอเชิงนโยบาย
(ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 หลังจากการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย)

หัวข้อ สิ่งที่ต้องบันทึก สิ่งที่จะต้องอ้างอิง
ความเป็นมาและความสำคัญของประเด็นปัญหา กล่าวถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยและความต้องการการดูแลระยะยาวที่มีอัตราเพิ่มขึ้น รวมทั้งอภิปรายถึงความจำเป็นว่าทำไมจึงต้องให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาดังกล่าว
 • เอกสารจากการศึกษาและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผลจากการอภิปรายระหว่างสมาชิกคณะทำงานฯ
 • ข้อมูลจากโครงการ LTOP (ความต้องการในการได้รับการดูแลระยะยาวที่เกิดขึ้น ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากการกลายเป็นผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว)
แนวทางหลักที่ใช้ในการนำพาทิศทางในการดูแลระยะยาว เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมถึงแนวทางหลักที่ใช้ในการกำหนดทิศทางในการดูแลระยะยาว โดยคำนึงถึงบริบทของสังคมไทย เช่น เกียรติและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ การสนับสนุนของผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว (โดยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน) การให้การดูแลโดยชุมชน การดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ การประสานงานในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร เป็นต้น.
 • นโยบายระดับชาติที่มีอยู่แล้ว เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ แผนแม่บทของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผลการอภิปรายระหว่างสมาชิกคณะทำงานฯ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการจัดทำร่างฯ นำเสนอ โมเดล 6+1 building blocks ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาร่างข้อเสนอฯ และอธิบายว่าจะปรับใช้กับการดูแลระยะยาวได้อย่างไรบ้าง เช่น ระบบบริการ กำลังคน ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีทางการแพทย์ ค่าใช้จ่าย ภาวะผู้นำและธรรมภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน ระบุช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและสภาวการณ์ในอนาคตที่ต้องการ
 • โมเดลระบบสุขภาพ 6 building blocks ของ WHO
บทเรียนที่ได้จากโครงการ LTOP กล่าวถึงรูปแบบการให้บริการจากพื้นที่โครงการทดลองจำนวน 6 แห่ง รวมทั้งประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น และวิเคราะห์ทั้งสองส่วนที่กล่าวมาโดยใช้กรอบแนวคิด 6+1 building blocks
 • ประสบการณ์จากพื้นที่โครงการทดลองจำนวน 6 แห่ง
 • ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการ
 • ข้อมูลจากการวิเคราะห์ต้นทุน
 • ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลไทยสำหรับการดูแลระยะยาว ให้ข้อเสนอแนะสำหรับรัฐบาลไทยในการจัดให้มีโปรแกรมการดูแลระยะยาว ประเด็นข้อเสนอแนะควรล้อไปกับกรอบแนวคิด 6+1 building blocks
 • บทเรียนที่ได้จากโครงการ LTOP
 • ผลการอภิปรายระหว่างสมาชิกคณะทำงานฯ

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency