Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2016-07-07

การให้บริการการดูแลตอนกลางวัน ณ พื้นที่ขอนแก่น

ณ พื้นที่ขอนแก่นมีการให้บริการดูแลตอนกลางวันแก่ผู้สูงอายุในชุมชน 4 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ โดยศูนย์ฯในพื้นที่นั้นสามารถรองรับผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการได้ประมาณ 4 คนต่อวัน โดยมีบริการกายภาพบำบัดหรือการนวด และการพูดคุยสนทนา โดยมีกำหนดการบริการดังต่อไปนี

9:00 รับผู้สูงอายุจากบ้านมายังศูนย์ฯ
10:00 มาถึงศูนย์ดูแลตอนกลางวัน
ทำความสะอาดมือและเท้า (ภาพที่ 1)
ตรวจวัดสัญญาณชีพ (ภาพที่ 2)
ทำกายภาพบำบัดหรือนวด (ภาพที่ 3)
พัก
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 นอน
14:00 รับประทานอาหารว่าง
14:30 ส่งผู้สูงอายุกลับบ้าน (ภาพที่ 4)

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อจำกัดบางประการในศูนย์ดูแลตอนกลางวัน เนื่องจากสถานที่เดิมไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุที่มีความพิการทางร่างกาย ตัวอย่างเช่น พื้นทางเข้าไม่สม่ำเสมอ ทำให้การเข้า-ออกของผู้สูงอายุที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก ทางด้านห้องน้ำ ถึงแม้จะมีการติดตั้งราวจับ แต่ดูเหมือนว่าจะยากต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้รถเข็น เนื่องจากเป็นห้องน้ำแบบนั่งยอง (ภาพที่ 5) นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ที่ไม่เพียงพอในการรองรับผู้รับบริการจำนวนมาก

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการก่อสร้างศูนย์ฯแห่งใหม่สำหรับการให้บริการดูแลตอนกลางวันขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น (ภาพที่ 6) ซึ่งหลังจากก่อสร้างเสร็จสิ้น ศูนย์ดูแลนี้จะสามารถรองรับผู้เข้ารับบริการได้เพิ่มขึ้นถึง 10 คน และจะมีการปรับปรุงทางเข้าและความสะดวกสบายในห้องน้ำ ให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมตืดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น ราวคู่ขนานสำหรับฝึกเดินจะเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการฝึกเพื่อปรับปรุงสภาพร่างกายภาพของผู้ที่เข้ารับบริการอีกด้วย

พื้นที่ขอนแก่นเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการดูแลระยะยาวในภูมิภาคนี้ และให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมเข้าศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนั้น การปรับปรุงการให้บริการที่พื้นที่ขอนแก่นจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในพื้นที่ใกล้เคียง แม้ว่าจะมีความท้าทายมากมาย แต่เราจะร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและเผยแพร่การดูแลในชุมชมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Photoภาพที่ 1 ทำความสะอาดมือและเท้า

Photoภาพที่ 2 วัดความดันโลหิต


Photoภาพที่ 3 กายภาพบำบัดโดยอาสาสมัครญี่ปุ่น

Photoภาพที่ 4 ผู้สูงอายุขึ้นรถ


Photoภาพที่ 5 ห้องน้ำที่ศูนย์ดูแลตอนกลางวัน

Photoภาพที่ 6 การก่อสร้างศูนย์ฯแห่งใหม่


PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency