Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2016-10-17

การประชุมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นในพื้นที่โครงการ

โครงการ LTOP ได้จัดการประชุมเพื่อรวบรวมและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของโครงการจากพื้นที่ทั้ง 6 แห่ง รวมทั้ง จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดการการดูแล และผู้ดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ทางโครงการยังได้สำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่รับบริการจากโครงการ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวผู้รับบริการด้วย โดยความคิดเห็นทั้งหมดนี้จะสะท้อนไปยังกิจกรรมโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายในกระบวนการด้านการดูแลระยะยาวต่อไป

จากการพูดคุยสอบถามเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นในการดูแลระยะยาวและผลสะท้อนของโครงการ LTOP พบว่า โดยทั่วไปบทบาทหลักในการดูแลผู้สูงอายุ ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างการบริการทางการแพทย์/สาธารณสุข และการบริการด้านสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการดูแลระยะยาวในชุมชน เช่น อาสาสมัคร การปรับปรุงบ้าน และการช่วยเหลือคนยากจน ก็เป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกัน สำหรับผลสะท้อนของโครงการ LTOP นั้น พบว่าทำให้การให้บริการแก่ผู้สูงอายุเป็นระบบมากขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างด้านการแพทย์และด้านสวัสดิการสังคม อีกส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมยังไม่เพียงพอต่อผู้สูงอายุ

ทางด้านการรับฟังข้อมูลจากผู้จัดการการดูแลนั้น ได้มีการสอบถามถามเกี่ยวกับการค้นพบผู้สูงอายุรายใหม่ ความรู้สึกที่มีต่อภาระงาน และคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของผู้จัดการการดูแล ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ การค้นพบผู้สูงอายุรายใหม่จะได้รับการรายงานทั้งจากสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุเองและอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน รวมทั้งจากการจำหน่ายจากโรงพยาบาลหลังจากผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาและต้องการการดูแลต่อที่บ้าน ภายหลังจากที่ได้รับรายงาน ผู้จัดการการดูแลจะพิจารณาสมรรถภาพทางด้านร่างกายและสภาพแวดล้อมในครอบครัวของผู้สูงอายุรายดังกล่าว จากนั้นจะหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องว่าจะนำผู้สูงอายุเข้าโครงการรับบริการหรือไม่และจะสนับสนุนช่วยเหลืออย่างไร

ผู้จัดการการดูแลแต่ละรายมีความรู้สึกต่อภาระงานของตนแตกต่างกันออกไป ในโครงการ ผู้จัดการการดูแลจะมีภาระงานประจำตามตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ พบว่า ผู้จัดการการดูแลบางคนไม่ได้รู้สึกว่างานดังกล่าวเป็นภาระในการทำงาน เนื่องจากสามารถบริหารจัดการได้อย่างสมดุลกับหน้าที่ประจำ ในขณะที่ บางคนรู้สึกว่าเป็นภาระ อันเนื่องมาจากความยากลำบากในการจัดการความสมดุลระหว่างการจัดการการดูแลและหน้าที่ประจำ ผู้จัดการการดูแลหลายคนมีความเห็นว่าภาระงานด้านเอกสารเป็นภาระหนักเช่นเดียวกับที่ผู้จัดการการดูแลญี่ปุ่นรู้สึก

ปัจจุบัน ผู้จัดการการดูแลเป็นบุคลากรร่วมทางการแพทย์ เช่น พยาบาล นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคำถามที่ว่าใครควรทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการดูแลในอนาคต คำตอบที่ได้ส่วนใหญ่คือบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากหน้าที่หลักของผู้จัดการการดูแลคือการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเห็นในอีกด้านหนึ่ง ที่เห็นว่าการมีพื้นฐานทางการแพทย์และสาธารณสุขไม่จำเป็นเสมอไปและทุกคนสามารถเป็นผู้จัดการการดูแลได้หากมีความพยายาม

ในการสอบถามผู้ดูแลผู้สูงอายุเกี่ยวกับเนื้อหาของงานและค่าตอบแทน พบว่า ในการให้บริการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และวัดความดันโลหิต แนะนำการออกกำลังกาย พูดคุยและให้บริการอื่นๆ บางครั้งก็ช่วยทำงานบ้าน เช่น เตรียมอาหารและทำความสะอาดบ้าน ความถี่ในการเยี่ยมบ้านแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่เยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง บางพื้นที่เยี่ยมบ้านทุกๆ 2 สัปดาห์ เบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุก็แตกต่างกันออกไปในแต่พื้นที่เช่นกัน กล่าวคือ บางพื้นจ่ายเงิน บางพื้นที่ไม่จ่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลผู้สูงอายุในทุกพื้นที่แสดงความเห็นว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องการค่าตอบแทน สำหรับค่าน้ำมันรถเพราะผู้ดูแลผู้สูงอายุหลายคนไปเยี่ยมบ้านโดยรถจักรยานยนต์

ผู้สูงอายุและครอบครัว แสดงความเห็นว่าบริการเยี่ยมบ้าน ช่วยให้สภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนในส่วนเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ผ้าอ้อม และการเพิ่มการบริการเยี่ยมบ้านหรือบริการดูแลกลางวัน นอกจากนี้ ในบางครอบครัวยังขอความสนับสนุนทางด้านการเงินเนื่องจากความยากจนอีกด้วย

จากรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของพื้นที่ ทำให้ทีมโครงการ LTOP เข้าใจได้เป็นอย่างดีถึงกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่โครงการ ความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ของโครงการและเสนอข้อเสนอเชิงโยบายให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการดูแลระยะยาวในอนาคตต่อไป

Photoรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Photoลงเยี่ยมบ้าน


PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency