Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2016-11-01

การสำรวจติดตามครั้งที่ 4

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมการสำรวจติดตาม ครั้งที่ 4 ของโครงการ ใน 6 พื้นที่โครงการ ได้แก่ พื้นที่เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสุราษฎร์ธานี การสำรวจติดตามครั้งนี้เป็นการสำรวจติดตามนับเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการ เนื่องจากโครงการมีกำหนดจะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม 2560 นี้

ตามแผนการดำเนินงาน การสำรวจติดตาม (Monitoring Survey) ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักที่จำเป็นต่อการพัฒนาและสรุปรูปแบบการบริการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทยซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมและบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้คือ ติดตามและประเมินผล "รูปแบบบริการ" เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

ในการสำรวจครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุ ผู้จัดการการดูแล และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแบบสอบถามได้ถูกใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล โดยมีผู้สำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้สัมภาษณ์ ในขณะที่ผู้จัดการการดูแลและผู้ดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการประเมินโดยการทำแบบสอบถามด้วยตนเอง นอกจากนั้นหากพบประเด็นที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้สำรวจจะประเมินข้อคิดเห็นหรือหมายเหตุเพิ่มเติม โดยสรุปโครงการสามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้กว่า 170 ครอบครัว รวมถึงผู้จัดการการดูแล 30 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุอีกประมาณ 100 คน

ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดจะถูกบันทึกและนำไปวิเคราะห์เป็นลำดับต่อไป ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกสะท้อนกลับไปยังพื้นที่โครงการเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริการต่อไป รวมทั้งจะถูกนำไปอ้างอิงเป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสรุปประสิทธิผลโครงการ

Photoประชุมเตรียมการก่อนการสำรวจ ณ พื้นที่โครงการ

Photoสัมภาษณ์ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว


Photoตรวจสอบพัฒนาการของผู้สูงอายุ

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency