Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2016-11-25

ข้าราชการรัฐบาลมาเลเซียลงเยี่ยมศึกษาดูงานโครงการ LTOP ในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โครงการได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ 21 ท่าน จากกรมสวัสดิการสังคม กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนาชุมชน ประเทศมาเลเซีย (Department of Social Welfare, Ministry of Woman, Family and Community Development : MWFCD) ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพื้นที่ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมในประเทศไทยที่จัดขึ้นโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการ "Project on Successful Aging: Community Based Programs and Social Support System in Malaysia" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐของมาเลเซียได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการดูแลผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐานของประเทศไทย

ในช่วงเช้ากิจกรรมเริ่มด้วยการนำเสนอข้อมูลโดย นพ.คงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนตาล ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานการดูแลระยะยาวในพื้นที่อำเภอขุนตาล ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุของพื้นที่ ประวัติความเป็นมาของระบบการดูแลระยะยาว ภารกิจการดูแลระยะยาว และโครงการ LTOP โดยภายหลังการนำเสนอ ในที่ประชุมได้มีการซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะกันอย่างกระตือรือร้นซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ส่วนในช่วงบ่ายคณะดูงานเยี่ยมชมพื้นที่โรงพยาบาลขุนตาลโดยรอบ และยังได้มีโอกาสสนทนากับบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อเรียนรู้หน้าที่และการดำเนินงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลด้วย จากนั้น คณะดูงานได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มละ 1 หลัง เพื่อสังเกตสภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และเรียนรู้การให้การดูแลโดยผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวและทีมดูแล ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแลผู้สูงอายุ พยาบาล นักกายภาพบำบัด แพทย์ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในสถานการณ์จริง ทั้งนี้โครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์จากการเยี่ยมชมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการปรับใช้ในประเทศมาเลเซียต่อไป

Photoถ่ายภาพร่วมกันที่ด้านหน้าโรงพยาบาลขุนตาล

Photoเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ


PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency