Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2017-02-03

ผู้แทนโครงการ LTOP บนเวทีการประชุม PMAC

ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 (PMAC 2017) ซึ่งเป็นงานประชุมนานาชาติประจำปีที่มุ่งเน้นประเด็นนโยบายสุขภาพที่มีความสำคัญระดับโลก ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล รัฐบาลไทย ร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติต่างๆ รวมถึง JICA ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ "สุขภาวะของประชากรกลุ่มเปราะบาง เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข"

ในที่ประชุมหลักประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ (Keynote speech) การประชุมใหญ่ (Plenary session) การประชุมคู่ขนาน (Parallel sessions) การวิเคราะห์ (ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ โดยเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องกับ (หัวข้อของการประชุม "ประชากรกลุ่มเปราะบาง และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข" ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองด้านสุขภาพในหลายระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก

ในการนี้ JICA ได้จัดการประชุมคู่ขนานในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมสำหรับทุกคน: ผู้เปราะบางในฐานะผู้แทนแห่งการเปลี่ยนแปลง" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนการรับรู้ทางสังคมที่มีต่อประชากรกลุ่มเปราะบาง จากที่เคยถูกมองเป็นผู้ที่คอยรับความคุ้มครองทางสังคมให้เปลี่ยนเป็นผู้แทนแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำแนวทางการสร้างเสริมพลังมาใช้ซึ่งนับเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม และในโอกาสอันเป็นเกียรตินี้ ผู้แทน 2 ท่าน จากพื้นที่โครงการ LTOP จังหวัดเชียงราย คือ คุณรอด ในฐานะผู้แทนแห่งการเปลี่ยนแปลง และคุณกฤษณา ในฐานะของผู้สนับสนุนผู้แทนแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นเวทีในฐานะผู้ร่วมอภิปราย พร้อมกับผู้แทนอีก 3 ท่านจากประเทศมาเลเซียและบังคลาเทศ โดยคุณรอดได้เล่าถึงเรื่องราวและแรงบันดาลใจ ว่าทำไมคุณรอดถึงได้มาเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ทำงานเพื่อผู้สูงอายุและชุมชน อีกทั้งยังแบ่งปันประสบการณ์ ความท้าทาย อุปสรรค และการสนับสนุนที่ได้รับเพื่อเป็นผู้แทนแห่งการเปลี่ยนแปลง (ในฐานะผู้สนับสนุนหรือเพื่อนร่วมงานของผู้แทนแห่งการเปลี่ยนแปลง) ส่วนคุณกฤษณาได้เล่าถึงงานที่ทำให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง และได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายและวิธีการในการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ที่เปราะบางในการเป็นผู้ช่วยเหลือหรือเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคม

การอภิปรายวาระนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักว่า ทุกคนต่างมีศักยภาพในการเป็นผู้ให้และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหากมีสถานที่และโอกาสเอื้ออำนวย และถึงแม้ว่าผู้ที่เปราะบางทุกคนจะไม่สามารถเป็นผู้แทนแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ แต่อาจจะมีโอกาสที่สังคมจะมีผู้แทนแห่งการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ๆ จากกลุ่มผู้ที่เปราะบาง

Photoผู้ร่วมอภิปรายในวาระการประชุมคู่ขนาน

Photoการนำเสนอโดย คุณรอด อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency