Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2010-12-23

Bắt đầu Khảo sát Nhu cầu Tập huấn

Như Bản tin Dự án đã báo cáo ngày 24/11/2010, các điểm thử nghiệm đã được phê duyệt tại cuộc họp Ban Điều phối Chung (JCC) lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 24/11/2010.

Ngay từ bây giờ, kế hoạch quản lý rừng và kế hoạch phát triển sinh kế có sự tham gia sẽ được xây dựng tại mỗi điểm thử nghiệm. Tiếp theo các kế hoạch này, các hoạt động thử nghiệm sẽ được thực hiện tại mỗi điểm thử nghiệm. Vai trò thúc đẩy thực hiện kế hoạch tại các điểm thử nghiệm của các cán bộ xã là rất quan trọng. Nó rất cần cho việc quản lý rừng bền vững có sự tham gia nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ xã, do đó họ có thể hiểu rõ về phương pháp có sự tham gia và thúc đẩy người dân xây dựng các kế hoạch. Xây dựng năng lực cho cán bộ huyện, tỉnh cũng rất cần thiết, vì họ là những người hướng dẫn cho cán cán bộ xã thực hiện.

Bởi vậy, Dự án SUSFORM-NOW thuê Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam bắt đầu biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho các hoạt động thử nghiệm, tổ chức Khảo sát Nhu cầu Tập huấn và xây dựng kế hoạch tập huấn dự thảo cho cán bộ cấp tỉnh, huyện và cấp xã.

Thời gian thực hiện của hợp đồng tư vấn là 2,5 tháng, từ ngày 23 tháng 12 năm 2010 đến ngày 05 tháng 3 năm 2011.

Dự án SUSFORM-NOW sẽ tiếp tục báo cáo tiến trình thực hiện của các hoạt động này.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency