Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2014-12-19

Thiết lập các khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng tại các điểm thử nghiệm của dự án

Theo Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh của tỉnh Điện Biên, thiết lập các khu vực khoanh nuôi tái sinh là một trong những hoạt động chính của công tác quản lý rừng. Ngoài việc bảo vệ diện tích rừng hiện có, tài nguyên rừng cũng cần được phát triển thông qua hoạt động khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng như đã chỉ rõ trong Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh.

Để thiết lập các khu vực khoanh nuôi tái sinh, dự án đã thúc đẩy tổ chức nhiều cuộc họp bản để giải thích và lấy ý kiến thống nhất từ người dân. Tính đến nay, 7/25 bản mục tiêu tại xã Mường Phăng đã thống nhất thiết lập khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng trên địa bàn bản của họ.

Trong các cuộc bản, người dân thảo luận diện tích rừng cho các hoạt động quản lý rừng khác nhau (bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng), sau khi cán bộ thúc đẩy đã giải thích thực trạng sử dụng đất trên bản đồ ảnh vệ tinh. Dựa trên nội dung thảo luận tại các cuộc họp bản, các thành phần tham gia đã đi kiểm tra địa điểm và xác nhận vị trí địa lý, hiện trạng thực bì trước khi đi đến thống nhất cuối cùng.

Trong những tháng tới, dự án lên kế hoạch cắm biển báo, cắm mốc tại những khu vực khoanh nuôi tái sinh này; đồng thời hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch quản lý khu vực khoanh nuôi tái sinh và quy chế nội bộ cho những bản nói trên.

Tuy nhiên, công tác thiết lập các khu vực khoanh nuôi tái sinh vẫn gặp một số khó khăn. Thiết lập khu vực khoanh nuôi tái sinh tất yếu sẽ làm giảm diện tích canh tác của người dân. Do vậy, ngoài hỗ trợ kỹ thuật, người dân cũng mong muốn nhận được hỗ trợ tài chính từ các cơ quan trong tỉnh – nguồn hỗ trợ hiện chưa được giải ngân đến các điểm thử nghiệm của dự án. SUSFORM-NOW sẽ tiếp tục phối hợp với các bản và các cơ quan chính quyền để mở rộng khu vực khoanh nuôi tái sinh tại các điểm thử nghiệm.

PhotoHọp bản

PhotoBản đồ ảnh vệ tinh


PhotoKhu vực khoanh nuôi tái sinh đề xuất

PhotoTrưởng bản ký thống nhất thiết lập khu vực khoanh nuôi tái sinh

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency