Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

پروژه های عمده در ایران

پروژه ارتقای توانمندی واکنش اظطراری طی 72 ساعت بعد ازوقوع زلزله در ایران

 • زمان آغاز پروژه : تیرماه 1386
 • مدت پروژه: 3 سال
 • سازمان همکار: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

پیشینه و اهداف:

photo

هدف از پروژه ارتقای توانمندی واکنش اظطراری برای 72 ساعت بعد از زلزله در ایران بهبود توانایی واکنش اظطراری برای فعالیتهای اولویت دار در 72 ساعت بعد از زلزله می باشد. مهمترین اهداف شامل:

1. توسعه و اجرای سیستم ارزیابی سریع تلفات و خسارت.
2. توسعه و بهبود برنامه تخلیه اظطراری و قابلیت انجام آن.

خلاصه پروژه:

در این پروژه سیستم ارزیابی سریع تلفات و خسارت طراحی شده و همچنین اطللاعات آن به روز شده است. تا کنون 10 لرزه سنج فراهم شده و آماده نصب در مکانهای تعین شده در تهران می باشد. شبکه مخابراتی در حال استقرار بوده و همچنین دستور العمل تخلیه برای شهر تهران نیز تهیه و تنظیم شده است. نقشه های تحلیلی و تخلیه برای محله های پایلوت در مناطق 2و17 تهران تهیه شده است. DIG یکی ازروشهای آموزشی دورمیزی است و به عنوان یکی از ابزاهای آموزشی متداول در مدیریت بحران برای مقامات محلی مورد استفاده قرار می گیرد . این روش پیشاپیش در برنامه تخلیه بررسی و معرفی گردیده است.

اعم پروژه:

photo

با اجرای سیستم ارزیابی سریع تلفات و خسارت ، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ظرف 30 دقیقه پس از بروز زلزله قادر خواهد بود بیشترین شتاب لرزش زمین، میزان خرابی ساختمانها و تلفات انسانی را ارزیابی نماید. با استفاده از این اطلاعات، انتظار می رود اجرای عملیات اظطراری موثری در این سازمان صورت پذیرد.
با توجه به فعالیت برنامه تخلیه، نه تنها سازمان پیشگیری و مدیریت بحران بلکه مدیران بحران مناطق آموزش دیده نیزمی توانند TW & DIG را که از روشهای تمرینهای دور میزی است هدایت کنند. علاوه بر این، نقشه تخلیه نیز در میان ساکنان محله های پایلوت توزیع شده است. مانورتمرین تخلیه اظطراری در پی افزایش آگاهی و جلسات توضیحی است.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency