Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Türkiye’deki Faaliyetler

Genel Hatlarıyla Aktiviteler

4. Kalkınma Çalışmaları

Kalkınma Çalışmaları, destek verilen ülkedeki kamu kuruluşlarından gelen talep üzerine, ülkenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunması düşünülen öncelikli kamu projesinin ilgili kuruluş ile beraber "Master Plan", "Survey", veya "Fizibilite Çalışmaları" şeklinde formüle edildiği teknik işbirliği faaliyetleridir. Çalışma sonucu hazırlanan plan, çalışmayı yürüten ilgili kuruluş tarafından uygulamaya konulur. JICA, Türkiye | Türkiye'de bugüne kadar başta doğal kaynakların araştırılması, ulaşım, sulama, tarım, afet, çevre ve enerji olmak üzere çeşitli alanlarda kırka yakın kalkınma çalışması hazırlamıştır.
Son Dönem Kalkınma Çalışmaları:

4.1 Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP), Mart 1999 - Ağustos 2000, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)

Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP)

Bölgelerarası gelir dağılımının iyileştirilmesi Türkiye | Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin büyük önem verdikleri kalkınma amaçlarındandır. Bu doğrultuda, Doğu Karadeniz Bölgesi için bir gelişme planı hazırlamak üzere, Türkiye | Türkiye ve Japonya arasında Japon Hükümeti'nin teknik yardım olanaklarını kullanmak üzere 1998'de bir anlaşma imzalanmıştır. Bu çerçevede başlatılan çalışmalar Ağustos 2000'de tamamlanmış ve 8 ciltten oluşan DOKAP Ana Planı hazırlanmıştır.

DOKAP'ta öngörülen bölgesel kalkınma amaçları; bölgenin ekonomik yapısının güçlendirilmesiyle ortalama gelir düzeyini yükselterek bölge içi gelir dağılımını iyileştirmek, bölgenin sosyal gelişmesini ve dayanışmayı sağlayarak bölge içi entegrasyonu sağlayamak, bölgenin doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli sürdürülebilir kalkınma sağlamaktır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için Rapor'da önerilen kalkınma stratejisinin dört temel bileşeni ise; ana ulaşım altyapısının geliştirilmesi, çok amaçlı su kaynaklarının geliştirilmesi, toprak mülkiyeti ve kullanımın iyileştirilmesi ve mahalli idarelerinin güçlendirilmesidir. Rapor'da ayrıca bu öğelerin istenen başarıya ulaşmasının bölgenin insan kaynaklarının geliştirilmesine bağlı olduğu belirtilmektedir.

4.2 Türkiye | Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme / Azaltma Temel Planı Çalışması, Mart 2001- Eylül 2002, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Türkiye | Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme

Çalışmada, İstanbul'u tehdit eden potansiyel deprem tehlikesi ile başa çıkabilmek için, orta ve uzun vadeli uygulamalar göz önüne alınarak; depremin etkileyeceği bölgelerin sismik afet önleme / azaltma planı, acil kurtarma planı ve yeniden yapılanma planı hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çerçevede çalışmanın amaçları; İstanbul'da mevcut olan, afet önleme / azaltma planlaması açısından bilimsel ve teknik esaslara dayalı sismik mikro-bölgeleme çalışmalarını entegre etmek ve geliştirmek, binalarda ve altyapıda meydana gelebilecek hasar üzerine İstanbul şehri için kısa, orta ve uzun vadeli önleme / azaltma programları önermek, İstanbul Şehri için şehir plancılığı kapsamında afet önleme tedbirleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve Türk eş uzmanlarına planlama teknikleri konusunda transferlerde bulunmaktır.

4.3 Çoruh Nehri Katılımcı Havza Rehabilitasyonu Master Plan Çalışması, Nisan 2002 - Ocak 2004, Çevre ve Orman Bakanlığı

Çoruh Nehri Katılımcı Havza Rehabilitasyonu Master Plan Çalışması, Nisan 2002 - Ocak 2004

Çalışmanın ana amacı, yaklaşık 2 milyon hektarlık bir alana sahip Çoruh Nehri Havzasında, doğal kaynak yönetimi, erozyonun önlenmesi ve yerel halkın gelir seviyesinin arttırılmasına katkıda bulunmak hedefiyle katılımcı havza rehabilitasyonu master planı hazırlamaktır. Çalışmada, Çoruh Nehri Havzası fiziki özelliklere dayalı olarak sınırları belirlenmek suretiyle, alanları 10,000 ha ile 80,000 ha arasında değişen 63 mikro-havzaya bölünmüş ve bu mikro-havzalar belirlenen kriterlere ve uygulanacak stratejik paketlere göre 6 grup altında toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, her gruptan belirli hususlar dikkate alınarak 6 model mikro-havza ve bu havzalara yönelik uygun stratejik paketler formüle edilmiştir.

4.4 Hopa Bölgesinde Maden Arama Çalışmaları, Ağustos 2002 - Mart 2005, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

Maden yatakları açısından zengin bir ülke olan Türkiye | Türkiye'de doğal kaynakların aranması ve geliştirilmesi devletin sorumluluğundadır. MTA ile birlikte yürütülen Hopa Bölgesi Maden Arama Çalışmasının amacı, 1,800 km2'lik bir alan içinde jeolojik, jeofizik ve sondaj çalışmaları ile potansiyel yeni maden yataklarının aranmasıdır.

4.5 Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Kalkınma Çalışması, Ağustos 2003 - Şubat 2004, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Kalkınma Çalışması, Ağustos 2003 - Şubat 2004

Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) çerçevesinde, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize and Trabzon illerinde DPT koordinasyonunda yürütülen Çalışmada, doğal, tarihi ve kültürel olağanüstü zenginlikleri barındıran bölgede; ekoturizm de dahil olmak üzere turizmin, tarıma dayalı küçük sanayi ve el sanatlarının geliştirilmesi yolu ile bölge kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda; Doğu Karadeniz Bölgesinde turizmin geliştirilmesi ve turizme dayalı olarak kırsal kesimin kalkınması için yapılması gerekenler, bir strateji dokümanı olarak belirlenmiş ve bunlar bir kalkınma planı bütünlüğünde ayrıntılı öneriler ve alınması gereken önlemlerle birlikte sunulmuştur.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency